Our Capabilities

Foodiprene™ เราจำหน่ายและบริการรับผลิตชิ้นส่วนยางและพลาสติกฟู้ดเกรดสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ห้อง LAB หรืออุปกรณ์ประกอบชิ้นส่วนทางการแพทย์ . Foodiprene™เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกฟู้ดเกรดพร้อมส่งและบริการรับผลิตทั้งแบบ ซีลยางฟู้ดเกรดเอ๊กซ์ทรูชั้น ( Extrusion Processs) ชิ้นส่วนยางฟู้ดเกรดอัดขึ้นรูป  ( Molding Compression Process) , หล่อลูกกลิ้งยาง เป็นต้น


Food Grade – Extruded Rubber Products ผลิตภัณฑ์ยางฟู้ดเกรดเอ๊กซ์ทรูชั่น (Extrusion Process) เช่น ซีลตู้อบฟู้ดเกรด , ท่อยางซิลิโคน , ซีลยางฟองน้ำ , ซีลยางกล่องอาหาร , ซีลยางต่อมุมประกอบเครื่องจักร , ซีลยางฟู้ดเกรดสำหรับอาหารแช่แข็ง ,ซีลตู้อบ Stream เป็นต้น

 


Food Grade – Molded Rubber Products ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางฟู้ดเกรด (FDA) อัดขึ้นรูป เช่น ปะเก็นยาง , ซีลยางฟู้ดเกรด , ยางไดอะแฟรม , Butterfly Valves , grommets , โอริง , แผ่นยางฟู้ดเกรด , แผ่นยางฟองน้ำฟู้ดเกรด , ท่อยางไซโล , เบลโล , บูชยาง เป็นต้น

 


Food Grade – Rubber Roller ผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้งยาง บริการรับหล่อลูกกลิ้งยางฟู้ดเกรดและรับสร้างแกนใหม่

 


Food Grade – Plastic Products